Gebruiksvoorwaarden bij het aanmelden van uw vacatures

Albers

Vastgoedbanen.nl is een advertentiemedium voor vacatures in de vastgoedbranche. De site is eigendom van en wordt beheerd door Albers te Huizen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen op tel. 06 55 77 22 79 of ingrid.albers@hotmail.com.
Voor het plaatsen van een vacature op www.vastgoedbanen.nl gelden de volgende gebruiksvoorwaarden:

Plaatsing advertentie en termijn
1. Onder advertentie wordt verstaan: de vacature. Andere advertenties dan die voor een vacature kunnen niet opgenomen worden.
2. Aanmelding van een advertentie vindt plaats door verzending van het functieprofiel aan Albers
3. De aanmelding wordt digitaal bevestigd. Direct wordt digitaal een factuur verzonden. Na verzending van de digitale bevestiging is de overeenkomst tot plaatsing van de advertentie tot stand gekomen.
4. Binnen 24 uur na ontvangst van het functieprofiel wordt de advertentie op de site opgenomen. Dit geldt niet voor formulieren die op vrijdag na 12.00 uur, in het weekend of op feestdagen worden aangeboden. Deze advertenties zullen op de eerstvolgende werkdag worden geplaatst.
5. Een advertentie wordt voor één maand op de site geplaatst. Deze termijn kan telkens met n maand worden verlengd. Voor verlenging dient uiterlijk drie dagen vr het aflopen van de termijn opdracht te worden gegeven.
6. Een advertentie kan tussentijds worden ingetrokken. Een tussentijdse intrekking leidt niet tot (gedeeltelijke) restitutie van betaling.
7. Het hernieuwd opnemen van een advertentie die eenmaal van de site is verwijderd, geldt als het opnemen van een nieuwe advertentie.

Tarieven en betaling
8. Het tarief voor het plaatsen van een advertentie is €275 per maand en €200 per maand bij verlenging. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
9. Binnen zeven dagen na verzending van de factuur dient de betaling op de vermelde bankrekening te zijn overgeschreven. Wanneer betaling niet binnen genoemde zeven dagen heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt de advertentie onverwijld van de site verwijderd.
10. Vastgoedbanen.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van adverteren te wijzigen of herzien. Prijswijzigingen of herzieningen zullen ten minste dertig dagen van tevoren op de site gepubliceerd worden.

Teksten en inhoud
11. De teksten van de advertentie worden geplaatst zoals deze door de opdrachtgever in het functieprofiel zijn aangeleverd., met dien verstande dat Vastgoedbanen.nl zich het recht voorbehoudt storende taal- en typefouten te herstellen. Vastgoedbanen.nl kan niet instaan voor de juistheid, actualiteit en nauwkeurigheid van de inhoud daarvan.
12. Vastgoedbanen.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, discriminerende of anderszins wettelijk niet-toegestane teksten te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid
13. Vastgoedbanen.nl draagt zorg voor een actuele en standaard virusprotectie. Vastgoedbanen.nl is jegens opdrachtgevers, gebruikers en bezoekers niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, voor niet of beschadigd ontvangen berichten of toegang door ongeautoriseerde derden.
14. Uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet is Vastgoedbanen.nl aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Gegevens
15. De bedrijfsgegevens die door opdrachtgevers zijn aangemeld zijn uitsluitend bedoeld voor degenen die willen reageren op de betreffende vacature en zich als kandidaat voor de vacature willen aanmelden. Communicatie met deze bedrijven of acquisitie ten behoeve van reclame is niet toegestaan.

naar boven